63

Praha, olej platno, 100+110cm
Prague,oil on canvas 100+110cm